Classification

  / historicum.net / Classification
Back to overview

Lernen Schüler/innen Geschichte im Digitalen anders?

Book Section
Lernen Schüler/innen Geschichte im Digitalen anders?
Bettina Alavi
Provided in Open Access (see URL)
Geschichte lernen im digitalen Wandel
Berlin
De Gruyter Oldenbourg
2015
3-16
German
978-3-486-76136-8
http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/231648

Lesezeichen / Weitersagen

FacebookTwitterGoogle+XingLinkedInDeliciousDiggPinterestE-Mail